Albert Jarus

107 tekstów – auto­rem jest Al­bert Ja­rus.

Jeśli nie doświad­czysz cier­pienia, nie zajdą w to­bie zmiany, które stworzą cię lepszym. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 30 września 2015, 17:03

Kochać, a później niena­widzić?
Niemożli­we!
Sko­ro dziś niena­widzisz, mogłeś co naj­wyżej być zauroczo­ny. Mogłeś czuć na­miętność, pożąda­nie, przy­jaźń, ale nie mogłeś kochać.
Miłość prze­cież jest nieskończona. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 1 czerwca 2015, 20:29

Siewcy wiatru

Słońce nie po­jawiało się od kil­ku­nas­tu dni. Można było się przyz­wyczaić, choć o tej porze ro­ku cze­ka się już na wi­doczną zmianę po­gody. Za­myślo­ny chłop stał przed swoim po­lem i po­woli planował [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 28 fiszek • 14 lutego 2015, 22:23

Tyl­ko zac­ni ludzie wiedzą, ile war­ta jest po­moc ofiaro­wana dru­giemu człowieko­wi i ra­dość płynąca z oka­zane­go serca. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 27 czerwca 2014, 13:06

Dzień dobry na do widzenia

Jeśli jest to pier­wsza mo­ja stro­na, znaczy to tyl­ko ty­le, że mnie już nie ma między wami…
Smut­no, nieprawdaż?
Żal mi, że nie mogę dot­knąć okład­ki, powąchać świeżej far­by dru­kar­skiej i uśmie­chnąć się, zamykając [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 32 fiszki • 11 marca 2014, 22:45

Krzyże

Do do­mu miała już nieda­leko, jed­nak przys­ta­wała co parę kroków. Sta­re już bu­ty i przy­duży płaszcz spra­wiały, że jej cier­pienie wy­dawało się jeszcze większe i bo­leśniej­sze. Sunęła się po­woli po­boczem mało uczęszczanej [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 30 fiszek • 30 grudnia 2013, 17:28

Zaczy­nając życie od no­wa war­to jest spa­lić za sobą kil­ka mostów, ale pod żad­nym po­zorem nie można zniszczyć wszys­tkich. Zaw­sze bo­wiem trze­ba zos­ta­wić so­bie choć jedną drogę ucie­czki, gdyż nig­dy nie wiado­mo czy ta, którą wyb­ra­liśmy jest na pew­no właściwa. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 21 listopada 2013, 22:12

Podstawówka

Z każdym ko­lej­nym dniem ser­ce pęka moc­niej. Ka­wałki od­ry­wają się z hu­kiem i tłuką się w mo­jej głowie. Skle­jam je ja­koś po­woli i nieudol­nie, ale ciągle coś od­pa­da, nie pa­suje, bra­kuje. Nigdy [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 29 fiszek • 10 października 2013, 22:32

Tęskno­ta za kimś kto cię nie sza­nuje nie świad­czy o two­jej miłości "mi­mo wszystko".
Po­kazu­je je­dynie, jak głębo­ko wszedł ten "ktoś" w twój umysł i wy­rył w nim na­pis: "Be­ze mnie jes­teś nikim". 

myśl
zebrała 62 fiszki • 21 sierpnia 2013, 23:48

Najtańszy towar na rynku - ludzkie życie

Ile war­te jest ludzkie życie? Bez­cenne! Krzyknąłby do­niośle każdy. Dwieście czter­dzieści pięć osób nie żyje – po­ruszyło cię? Trzy ty­siące dziewięćset sześćdziesiąt osób ran­nych – no cóż. Zat­rzy­manych po­nad szes­naście ty­sięcy nietrzeźwych [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 26 fiszek • 20 sierpnia 2013, 22:31

Albert Jarus

Nie jestem wyjątkowy, co do tego nie mam wątpliwości. Jestem zwyczajnym człowiekiem o zwyczajnych myślach i wiodłem zwyczajne życie. Nikt nie postawił pomnika ku mej czci, a moje imię szybko pójdzie w zapomnienie, lecz kochałem - całym sercem i duszą - a to moim zdaniem wystarczająco dużo. Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Albert Jarus

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 lutego 2018, 21:33Albert Ja­rus sko­men­to­wał tek­st Trzeba umieć zre­zyg­no­wać ze [...]

7 października 2016, 01:18WilceeQ` sko­men­to­wał tek­st Jeśli nie doświad­czysz cier­pienia, [...]

15 lipca 2016, 15:28Albert Ja­rus sko­men­to­wał tek­st Najdłuższy w życiu list [...]

10 marca 2016, 15:28Albert Ja­rus sko­men­to­wał tek­st * * * 

10 marca 2016, 15:26Albert Ja­rus sko­men­to­wał tek­st * * * 

25 listopada 2015, 21:02Breath... sko­men­to­wał tek­st Siewcy wiat­ru